Health – Freedom – A Happier Life!

Adatkezelési szabályzat

www.ayuraherbal.hu weboldal üzemeltetője az Ayura Herbal Kft. mint ADATKEZELŐ, tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő jogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. 

Az adatkezelés jogalapja:  

Az Adatkezelő a személyes adatok védelme érdekében a személyes adatok kezelésének szabályait a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) valamint az egyéneknek a személyes adataik gépi feldolgozása során való védelméről szóló, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt egyezmény szem előtt tartásával az alábbiak szerint állapítja meg. 

Az Adatkezelő a jelen szabályzatban határozza meg a Weboldalra látogatók által megadott személyes adatoknak kezelésével, védelmével kapcsolatos elveit és gyakorlatát.

A Weboldal használatával Ön a jelen szabályzatban foglalt feltételeket, tudnivalókat elfogadja.

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő kizárólag a weboldal és az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele, valamint az Adatkezelővel folytatott üzleti kapcsolat fenntartása céljából kezel személyes adatokat.

A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az érintettek Adatkezelőnél már nyilvántartott adatait folyamatosan aktualizálja az esetleges későbbi kapcsolatfelvételek alkalmával.

Az adatkezelés megnevezése:

A Weboldal általában ingyenesen és személyes adatok megadása nélkül látogatható, azonban előfordulhat, hogy a Weboldal bizonyos részeinek eléréséhez regisztráció szükséges, vagy a Weboldal által kínált szolgáltatás teljes körű igénybevételéhez szükségessé válhat a látogatók bizonyos személyes adatainak (pl. név, e-mail cím, stb.) megadása. A Weboldalon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás mindig önkéntes, a látogató szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért adatokat. Adatkezelés a Weboldalon regisztrált személyek esetében csak önkéntes és kifejezett hozzájárulásuk alapján történik.

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg a személyes adatok az érintett kérésére törlésre kerülnek.

Tájékoztatás, hozzájárulás:

A személyes adatok felvétele előtt minden esetben sor kerül az Érintett tájékoztatására, valamint az adatkezeléséhez történő hozzájárulása beszerzésére. A tájékoztatás kiterjed az adatszolgáltatás önkéntes jellegének, a kezelendő adatok körének, az adatkezelés céljának, időtartamának, az adatkezelő személyének, valamint az esetleges adatfeldolgozó személyének közlésére.

A látogatók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adataik kezeléséről a látogatók tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az Érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a ayuraherbal@ayura.hu címre kell eljuttatni. Az érintett tájékoztatás kérése esetén az Adatkezelő 30 napon belül, írásban válaszol.

Az érintett jogosult kérni személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) valamint jogosult kérni személyes adatai törlését (visszavonni hozzájárulását). A helyesbítés illetve a törlés az Adatkezelő ayuraherbal@ayura.hu e-mail címén kérhető. Adatkezelő a helyesbítést elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek megtörténtéről értesíti az érintettet. Az érintett bármikor visszavonhatja a már megadott hozzájárulását, indoklás nélkül, részben vagy egészben. Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adatfeldolgozót, majd mindezek megtörténtéről értesíti az érintettet. Az érintett jogorvoslattal élhet a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén.

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az adatkezelő székhelye szerinti polgári bírósághoz fordulhat, vagy az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelv 28. cikkben meghatározott nemzeti felügyelő hatósághoz fordulhat.

Adatkezelő személyes adatokat ez irányú felhatalmazás hiányában, az érintett személy előzetes és tájékozott hozzájárulása nélkül harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik azonban az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja. Az Adatkezelő együttműködik az ilyen esetekben eljáró hatóságokkal.

Az Adatkezelő elektronikus hírlevelet vagy (mobiltelefonra) szöveges üzenetet kizárólag az igénylő előzetes, önkéntes és kifejezett hozzájárulásával küld az igénylő által regisztráció során megadott e-mail címre vagy mobilszámra.

Adatbiztonság:

Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat az Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Az adatok tárolása magyarországi szerveren történik. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja. Az Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre valamint büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben az Adatkezelő tudomást szerez arról, hogy valamely Felhasználó az jogszabály rendelkezései értelmében különleges adatként minősülő adatot helyezett el az adatbázisban, azt haladéktalanul törli, és jogosult az érintett regisztrációját törölni.

Adatfeldolgozó:

Adatkezelő jogosult adatfeldolgozó szolgáltatásának igénybevételére. Az adatfeldolgozó tevékenységét a megbízásnak, a jelen szabályzatnak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles folytatni. Adatkezelő tájékoztatja az adatfeldolgozót, ha a feldolgozás céljából hozzáférhetővé tett személyes adatok módosulásáról, kezelhetőségének megváltozásáról tudomást szerez. Felhasználó a www.ayuraherbal.hu szolgáltatásainak igénybe vételével hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott adatai az adatfeldolgozóhoz továbbításra kerüljenek.

www.ayuraherbal.hu szolgáltatásainak igénybe vételével hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott adatai az adatfeldolgozóhoz továbbításra kerüljenek.

A jelen Weboldalon keresztül regisztrált személyes adatok feldolgozását az Ayura Herbal Kft. egyben, mint adatfeldolgozó végzi.

A Weboldal:

A Weboldal tartalma az Adatkezelő szellemi tulajdonát képezi, mely az Adatkezelő előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használható fel.

A Weboldal harmadik személyek által üzemeltett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Az ilyen weboldalakon található tartalom nem áll az Adatkezelő befolyása alatt.

A Weboldal egyes részei, az Ön azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. „cookie”-kat használnak, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak. A böngésző program segítségével Ön beállíthatja, meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni a Weboldal minden szolgáltatását.

A Weboldalon a látogatás rögzítése végett a látogató számítógépének internet címe („IP cím”), naplózásra kerül, mely adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A naplófájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne.

További kérdéssel illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát az alábbi e-mail címen: ayuraherbal@ayura.hu

Az adatvédelmi szabályzat hatálya, módosítása:

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőre és valamennyi, az Adatkezelő által tevékenysége során megszerzett és kezelt adatra.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési szabályzatot a látogatók értesítése mellett egyoldalúan módosíthatja. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatályba lépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

Jelen módosított adatvédelmi szabályzat 2012. január 14-én lép hatályba.