Egészség – Szabadság – Boldogabb Élet

Általános szerződési feltételek

Jelen Általános szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) az AYURA HERBAL Kft. - H-4030 Debrecen, Epreskert u 2. - és a Partneri jelentkezési lappal szerződő felek egymás közötti jogait és kötelezettségeit, valamint az általa kizárólagos jogon forgalmazott termékek kereskedelmi értékesítési hálózatára vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazza. 

1./ Általános szerződési feltételek hatálya: 

Az ÁSZF hatálya az AYURA HERBAL Kft. és a Partner közötti valamennyi szerződéses kapcsolatra kiterjed, területi kötöttség nélkül.

2./ Partneri jogviszony létrehozása

Partner lehet bármely személy, aki online, vagy papír alapon kitölti a Partneri szerződést.

Természetes személy Partner, csak az a 18. életévét betöltött természetes személy lehet, aki az ügyei viteléhez szükséges belátási képességgel rendelkezik, illetve szerződéskötési képessége nem korlátozott. Pszichiátriai kezelés, vagy büntetés végrehajtás alatt állók Partnerként nem regisztrálhatnak a hálózatba. Ezen állapotok bekövetkezte esetén, átmenetileg a kezelés és/vagy a büntetés végrehajtás időtartamára a hálózati tagsággal járó jogok felfüggesztésre kerülnek.

A Partneri jogviszony nem ruházható át.

4./ A partneri jogviszony hatálya:

A partneri jogviszony területi hatálytól függetlenül határozatlan időre szól.

5./ Partner jogai és kötelezettségei:

A Partner ezen ÁSZF feltételei szerint jogot szerez arra, hogy az AYURA HERBAL Kft. által forgalmazott termékeket partneri áron saját használatra megvásárolhassa és hogy nem kizárólagos jogosultsággal kereskedelmi üzleti tevékenységet folytasson az AYURA HERBAL Kft. által forgalmazott termékekkel. Ezen jog a Partnert csak addig illetik meg, amíg partneri szerződése érvényben van.

A Partner jogosult az AYURA HERBAL Kft. által forgalmazott termékeket kedvezményes áron megvásárolni és az Üzleti feltételekben megahatározottak szerint harmadik személy részére tovább értékesíteni.

A Partnert az értékesítés során a beszerzési ár és az értékesítési ár különbözetéből haszonra tehet szert, valamint a termék forgalom után az Ayura kompenzációs terv szerint, jutalékok, bónuszok elérésére kap lehetőséget, mely tevékenységével összefüggésben keletkező közteher viselési kötelezettség teljesítéséért az AYURA HERBAL Kft. nem felelős.

A Partner tag a fenti díjakon felül készkiadásainak, illetve általános üzleti kiadásainak megtérítését nem követelheti.

A jelentkezés elfogadását követően, a Partner független vállalkozóként a saját tevékenységéért felelős.

Az AYURA HERBAL Kft és a Partner között munkajogviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, társasági jogviszony nem jön létre.

A Partner az AYURA HERBAL Kft. nevében szerződés megkötésére nem jogosult.

A Partner az üzleti tevékenysége során a területileg hatályos jogszabályok és az AYURA HERBAL Kft. által hozott szabályok alapján köteles eljárni.

A Partner a AYURA HERBAL Kft. rendszerét kizárólag a AYURA HERBAL Kft. által kiadott nyomtatványok és tájékoztató anyagok segítségével és felhasználásával, valamint egyéb a Társaság által engedélyezett módon reklámozhatja.

A Partner köteles a szerződéskötés során valós adatokat szolgáltatni. A hamis, valótlan adatok megadásából származó károkért a Partnert kizárólagos felelősség terheli.

A Partner köteles a szerződéskötése során megadott adataiban bekövetkező változásoknak megfelelően az adatlapját rendszeresen módosítani, melynek elmaradásából származó károkért kizárólagos felelősség terheli.

A Partner kötelezi magát, hogy mentesíteni, és kárpótolni fogja az AYURA HERBAL Kft-t minden olyan harmadik személy által érvényesített igénnyel és követeléssel szemben, amely a Partner cselekedetével, mulasztásával, vagy bármely egyéb felróható magatartásával összefüggésben merül fel.

A Partner jogosult arra, hogy jövedelem igénye érvényesítéséhez szükséges tájékoztatást, így különösen az AYURA HERBAL Kft. könyvelésének a jövedelmével kapcsolatos ügyletekre vonatkozó kivonatát megkapja.

A Partner köteles az általa megrendelt termékek aktuális partneri árát előre megfizetni.

 

7./ Az AYURA HERBAL Kft. jogai és kötelezettségei:

Az AYURA HERBAL Kft. kizárólag csak a regisztrált Partner tagoknak MLM rendszerben értékesíti az általa forgalmazott termékeket a mindenkor érvényes és hivatalos weboldalán közzétett aktuális árakon.

Minden egyes termék, amelyet a Partner megvásárolt ezen ÁSZF alapján csak abban az esetben kerül a tulajdonába, ha a termékért az aktuális árat kifizette. Az AYURA HERBAL Kft. a termék feletti tulajdonjogát az ellenérték megfizetéséig kifejezetten fenntartja.

Attól a pillanattól kezdve, ahogy az áru a Partner tulajdonába kerül, ő felel az áruért, és annak minőségéért.

Abban az esetben, ha a Partner az átvett áruért a megszabott időn belül nem téríti meg az ellenértéket az AYURA HERBAL Kft-nek joga van a nem kifizetett terméket visszavenni.

Az AYURA HERBAL Kft. köteles az általa forgalmazott termékekkel kapcsolatos valamennyi információt megadni.

Az AYURA HERBAL Kft. a Partner általi termékértékesítés során az Ayura kompenzációs tervben meghatározott forgalmazási eredmények után bónuszt és jutalékot köteles fizetni.

Az AYURA HERBAL Kft. jogosult a Partner jutalékából, bonuszából a Partnernek az AYURA HERBAL Kft-vel szembeni tartozásait levonni.

Amennyiben a Partner harmadik személyek közül arra vállalkozó Partnert szervez, aki kitölti a partneri jelentkezési lapot és ezzel partneri szerződést köt, az AYURA HERBAL Kft. köteles ezen személynek megadni ugyan azokat az engedményeket, amelyek valamennyi Partnerre vonatkoznak.

Az AYURA HERBAL Kft. köteles a tagokat kellő időben értesíteni arról, ha nem, vagy csak lényegesen kisebb mennyiségben, vagy hosszabb időre tudja a megrendeléseket teljesíteni.

Az AYURA HERBAL Kft. jogosult egyes országokból érkező partneri jelentkezéséket visszautasítani, valamint a megrendelések teljesítését megtagadni.

8./ Partneri jogviszony megszűnése:

A partneri jogviszony megszűnik:

  • elállással
  • felmondással
  • azonnali felmondással
  • amennyiben a partner 12 hónapon keresztül inaktív az-az nem vásárolt termékeket az AYURA HERBAL Kft-től a partneri jogviszonya megszűnik. Ez alól kivételt képez az a partner aki az elért minősülési szintje miatt személyes vásárlásra már nem  kötelezett.

 

Elállás: A Partner a regisztrálást követően elállhat jelen szerződéstől, amennyiben nem kíván tagja lenni a rendszernek. Ezt a regisztrálást követő 8 napon belül írásban kell jeleznie a cég felé.

Szerződés felmondása: Jelen szerződés határozatlan időre szól. A Partner tag jogosult a szerződést egy hónapos felmondási idővel – mely a következő hónap első napjától számít – írásban felmondani.

Azonnali felmondás: Bármelyik fél jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a másik fél az irányadó jogszabályokat, és a jelen szerződésben és az AYURA HERBAL Kft. egyéb szabályzatában vállalt kötelezettségét súlyosan megszegi.

9./ A szerződő felek kártérítési kötelezettségei:

A szerződő felek kötelesek egymásnak teljes egészében megtéríteni minden olyan kárt, amit szándékos magatartásukkal a másik szerződő félnek okoznak.

AYURA HERBAL Kft. nem felelős a szerződés szerinti kötelezettségeinek nem-, hibás- vagy késedelmes teljesítésért, ha azt vis maior esemény okozta. Vis maior eseménynek minősül az AYURA HERBAL Kft-n kívül eső okból eredő, elháríthatatlan esemény, így különösen: természeti katasztrófa, tűzvész, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, továbbá az AYURA HERBAL Kft. hivatalos weboldala és egyéb az AYURA HERBAL Kft adatbázishoz való hozzáférést biztosító technikai alapfeltételek, tartós a társaság érdekkörén kívül eső okokból történő szünetelése. Vis maior esemény bekövetkezte esetén az AYURA HERBAL Kft. köteles a másik felet írásban haladéktalanul értesíteni. Vis maior esemény időtartama alatt a szerződés hatálya szünetel, abban a mértékben, amennyiben a szerződés teljesítése a vis maior esemény miatt nem lehetséges.

10./ Weboldalra vonatkozó rendelkezések:

A weboldal használatához a Partner köteles felhasználóként betartani mindazon feltételeket és szabályokat, amelyeket a jelen pontban kerülnek felsorolásra és hivatkozásra, illetve amelyeket bármely más, AYURA HERBAL Kft. által kiadott szabályzat tartalmaz.

Az AYURA HERBAL Kft. fenntartja a jogot, hogy a weboldalát bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa, módosítsa, illetve ahhoz hozzáadjon, vagy részeket töröljön belőle. Továbbá, az AYURA HERBAL Kft. saját hatáskörében, előzetes bejelentés nélkül bármikor be is szüntetheti a weboldalát.

A weboldalon található szolgáltatások használatához, igényelnie kell egy különálló felhasználói nevet és jelszót, amihez a jelentkezési lap kitöltésével juthat hozzá (regisztráció).

A Partner a weboldalon történő regisztrációval, és jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az AYURA HERBAL Kft. a regisztráció során megadott személyes adatait az Adatkezelési Szabályzatnak megfelelően kezelje.

A felhasználó olyan célokra nem használhatja fel hozzáférését, amelyekkel sérti más személyek adatlapjának biztonságát. Nem gátolhat meg másokat az oldal használatában. A rendszer vagy a hálózat biztonságának veszélyeztetése jogi illetve rendőrségi eljárást vonhat maga után.

A weboldal tartalmát szerzői jogok, védjegyek, egyéb tulajdonosi jogok és törvények védik, valamint az oldal tartalma az AYURA HERBAL Kft. kizárólagos tulajdonát képezi. Ön nem másolhatja, módosíthatja, adhatja ki újra, postázhatja, tölthet le vagy tölthet fel és nem kereskedhet az oldalon található információkkal és dokumentumokkal az AYURA HERBAL Kft. írásos engedélye nélkül. Ugyanakkor az itt rögzített feltételek érvényességének fenntartása mellett saját, nem kereskedelmi használatra, egy példányban bármilyen személyi számítógépen a weboldal bármelyik oldalát letöltheti és kinyomtathatja abból a célból, hogy megismerhesse, értékelhesse, vagy megvásárolhassa az AYURA HERBAL Kft. termékeit, azzal a feltétellel, hogy a letöltött és kinyomtatott anyagban található szerzői joggal, védjegyoltalommal kapcsolatos jelzéseket a másolaton is megtartja. Ez azonban nem jelent engedélyt arra, hogy ezen anyagokat bármilyen kereskedelmi célból kinyomtassa, lemásolja, terjessze, továbbítsa, más weboldalra feltegye, letöltse, tárolja, nyilvánosság elé tárja, megváltoztassa, felhasználja vagy módosítsa.

Az AYURA szó, a Domain-nevek mind a AYURA HERBAL Kft. védjegyei, és az AYURA HERBAL Kft. által regisztráltak. A grafikák, és szövegek, ellenkező rendelkezés hiányában az AYURA HERBAL Kft. kizárólagos tulajdonát képezik, így nem másolhatók, terjeszthetők vagy jeleníthetők meg, hacsak arra az AYURA HERBAL Kft. előzetesen írásban külön engedélyt nem ad.

Az AYURA HERBAL Kft. hivatalos weboldala linkeket tartalmazhat más oldalakhoz. A weboldalhoz kapcsolt hirdetésekért, valamint linkek útján az oldalhoz kapcsolt honlapok használatáért, üzemeltetéséért, tartalmáért, az azokkal kapcsolatos adatvédelmi rendszerekért, és az azok útján elérhető termékekért és szolgáltatásokért AYURA HERBAL Kft. nem vállal felelősséget.

Az AYURA HERBAL Kft. nem vállal felelősséget semmilyen olyan webhelyért, ami a hivatalos weboldallal, vagy annak bármely részéhez hivatkozással lenne összekötve. Továbbá a AYURA HERBAL Kft. nem visel felelősséget semmilyen olyan webhelyért, amely a hivatalos weboldal bármely részét beillesztve tartalmazná.

Habár ez a weboldal a világon bárhonnan elérhető, egyes államok jogszabálya tilthatja a AYURA HERBAL Kft. weboldalának látogatását, illetőleg az általa forgalmazott termékek értékesítését. A területileg irányadó jogszabályokkal összhangban az AYURA HERBAL Kft. nem vállal felelősséget weboldalának és az általa nyújtott szolgáltatásoknak az Európai Unión kívüli területeken történő igénybevétel következményeiért. Azok, akik a területileg irányadó jogot megsértve lépnek be a weboldalra, saját felelősségükre cselekszenek. Bármilyen, szolgáltatásra, vagy a weboldalon közzétett áru megrendelésére vonatkozó ajánlat érvénytelen azokban az országokban, ahol azt a törvény tiltja.

Az AYURA HERBAL Kft. kizárólagos hatáskörében előzetes bejelentés nélkül korlátozhatja a weboldal elérését.

Kizárólag Ön a felelős a jelszava biztonságáért illetve bármilyen kijelentésért, cselekedetért, mulasztásért, amely az Ön regisztrációs felhasználói nevének, jelszavának használatán keresztül következik be. Ezért Önnek kell lépéseket tennie annak érdekében, hogy mások ne férhessenek hozzá a regisztrációs felhasználói nevéhez, vagy jelszavához. Az AYURA HERBAL Kft. alkalmazottai nem kérik el a jelszavát.

A szerződő felek kijelentik, és magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a felhasználó az AYURA HERBAL Kft. hivatalos weboldalán „rákattintás” útján tett nyilatkozatai, érvényes szerződéses nyilatkozatnak minősülnek, éppen úgy, mintha írásban közölték volna.

Az AYURA HERBAL Kft. hivatalos weboldalán keletkezett dokumentumok írásbeli dokumentumoknak tekintendők.

Az AYURA HERBAL Kft. nem szavatolja, hogy a hivatalos weboldala illetőleg annak felkeresése, vagy az ott elérhető információk, anyagok, szolgáltatások zavartalanok, programhibától, tévedésektől és más hiányosságoktól mentesek. Az AYURA HERBAL Kft. kizárja mindennemű felelősségét a weboldala látogatójának számítógépes rendszerét ért károsodásokért, ideértve egyebek között az archivált adatok elvesztését, vagy számítógépes vírusok által okozott károkért.

Az AYURA HERBAL Kft. fenntartja a jogot a weboldalán közölt téves, vagy pontatlan információk helyesbítésére, és nem vállal felelősséget a ténylegesen, vagy állítólag az ilyen hibákból eredő veszteségekért, feltéve, hogy a hiba nem az AYURA HERBAL Kft. szándékos kötelességmulasztásának eredménye. Az AYURA HERBAL Kft. weboldalának tartalma előzetes értesítés nélkül módosítható.

11./ Az adatkezelés szabályai:

Az AYURA HERBAL Kft. felhívja a Partner figyelmét, hogy a Partneri szerződés kitöltésével és a Társaság részére történő megküldésével a személyes adatai bekerülnek a Társaság adatbázisába. A Társaság az így önkéntesen rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az Adatkezelési szabályzat szerint kezeli.

A Partner jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak a Társaság általi rögzítéséhez, nyilvántartásához és kezeléséhez.

12./ Egyéb rendelkezések:

A jelen szerződésből származó vitás kérdések rendezésére felek kötelesek egymással előzetes egyeztetéseket kezdeményezni, és a jogvitákat lehetőleg peres eljárás megindítása nélkül megoldani. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy felek alávetik magukat a Debreceni Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Az AYURA HERBAL Kft. jogosult jelen szerződés és mellékleteinek tartalmát egyoldalúan módosítani. A mindenkor hatályos ÁSZF és mellékletei a AYURA HERBAL Kft. által üzemeltetett, www.ayuraherbal.hu hivatalos weboldalon kerül közzétételre, és a közzétételt követő 8. napon lép hatályba. Azok a szerződő felek, akik a módosításokat magukra nézve sérelmesnek tartják, jogosultak a módosított szerződés hatálybalépését követő 8 napon belül a szerződéstől elállni. Azok, akik elállási jogukkal nem élnek a szerződésmódosításokat magukra nézve kötelező hatállyal elfogadják.

Jelen ÁSZF a hivatalos weboldalon a Partneri jelentkezési lap kitöltésével kerül elfogadásra.

A Partneri szerződés online megkötésével, online szerződés jön létre, mely szerződés, írásban megtett szerződésnek minősül.

Kijelentem, hogy a AYURA HERBAL Kft. Üzleti feltételeit, Ayura kompenzációs tervét, Adatkezelési szabályzatát, áttanulmányoztam és tudomásul veszem, hogy ezek elválaszthatatlan mellékletét képezik jelen szerződésnek.

Kijelentem, hogy jelen szerződés tartalmát elolvastam, megértettem, és mint akaratommal mindenben megegyező okiratot, jóváhagyólag elfogadom.

Hatályos: 2012. október 01. napjától.