Egészség – Szabadság – Boldogabb Élet

Fegyelmi Szabályzat

1. Általános rendelkezések

Az Ayura Herbal Kft. fegyelmi jogkörét a fegyelmi vétség elkövetésekor a Partnerrel szemben gyakorolja.

Az Ayura Herbal Kft. a fegyelmi vizsgálatot maga kezdeményezi, vagy egy másik Partner kérésére végzi el, aki írásos panaszt nyújtott be az Ayura Herbal Kft. felé.

A fegyelmi ügyben eljáró személyeket a tudomásukra jutott tények tekintetében titoktartási kötelezettség terheli.

A fegyelmi felelősséget az elkövetés idején hatályban lévő jogszabályok és az Ayura Herbal Kft. belső szabályzatai és szerződései szerint kell elbírálni. Amennyiben az elbíráláskor hatályban lévő rendelkezések enyhébb elbírálást tesznek lehetővé, úgy ezeket kell alkalmazni.

Az eljárás alá vont Partner, vagy képviselője, az eljárás bármely szakában az iratokba betekinthet.

A fegyelmi eljárás írásban, tárgyalás tartása nélkül folyik.

2. Fegyelmi jogkört gyakorlók

Az Ayura Herbal Kft. által kijelölt 3 tagú Fegyelmi Bizottság gyakorolja a fegyelmi jogkört.

A Fegyelmi Bizottság tagjait az Ayura Herbal Kft. a saját alkalmazottai köréből nevezi ki.

Fegyelmi Bizottság tagjaként nem járhat el az:

 • a) aki ellen fegyelmi eljárás, vagy büntetőeljárás van folyamatban, annak jogerős befejezéséig.
 • b) aki az eljárás alá vont Partner hozzátartozója.
 • f) akitől az ügy elfogulatlan elbírálása egyéb okból nem várható.

A kizárási okot Fegyelmi Bizottsági tagok nyomban kötelesek az Ayura Herbal Kft-nek bejelenteni.

Amennyiben az Ayura Herbal Kft. az elfogultsági kifogásnak helyt ad, másik tagot jelöl ki.

3. Fegyelmi eljárás

Az Ayura Herbal Kft. a Partnerrel szemben felmerült panaszt megküldi a Fegyelmi Bizottság részére.

A Fegyelmi Bizottság a panaszt megküldi az eljárás alá vont Partner tagnak azzal a felhívással, hogy az abban foglaltakra 15. napon belül írásban észrevételeket tehet.

Amennyiben az eljárás alá vont Partner tag a kézbesített panaszra határidőn belül nem nyilatkozik, az Fegyelmi Bizottság a rendelkezésére álló iratok alapján dönt.

A Fegyelmi Bizottság, a tényállás teljes felderítése érdekében, további nyilatkozatok megtételét, és egyéb bizonyítékok beszerzését, szóbeli meghallgatást rendelhet el.

A Fegyelmi Bizottság a rendelkezésére álló iratok alapján hozza meg határozatát.

4. Fegyelmi büntetések

A fegyelmi vétséget elkövető Partnerrel szemben a következő büntetések szabhatók ki:

 • a) Figyelmeztetés.
 • b) Partneri szerződés megszüntetése.

5. Fegyelmi határozatok

A Fegyelmi Bizottság a rendelkezésére álló iratok és bizonyítékok egybevetése alapján hozza meg határozatát. A határozatát befolyástól mentesen, a bizonyítékok szabad mérlegelése alapján, zárt ülésen szótöbbséggel hozza meg.

A fegyelmi tanács a határozatában:

 • a) az eljárást megszünteti,
 • b) fegyelmi büntetést szab ki,

A határozat rendelkező részből és indokolásból áll.

A rendelkező résznek tartalmaznia kell:

 • a) az eljárás alá vont Partner személyi adatait,
 • b) a Fegyelmi Bizottság döntését arról, hogy az eljárás alá vont Partnert vétkesnek nyilvánítja, vagy a megindított eljárást megszünteti,
 • c) a kiszabott fegyelmi büntetést./li>

A határozat indokolási része tartalmazza:

 • a) a tényállást és annak bizonyítékait,
 • b) a döntés alapjául szolgáló jogszabályi, szabályzati rendelkezéseket.

A fegyelmi határozatot 30 napon belül meg kell küldeni az eljárás alá vont Partner tagnak.